Pravila ravnanja v GŠ ORMOŽ v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19

Pravila – COVID 19 februar 2021 pdf dokument

1.    UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v GŠ Ormož.

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

2.    PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL

2.1     Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

 • okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, sklep Vlade RS, št. 18100-22/2020/1 z dne 29. 4. 2020.
 • Sklep o izvedbi vzgojno – izobraževalnega dela v GŠ v šolskem letu 2019/2020 z dne 18. 5. 2020
 • Spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. list RS, št.65/20)

2.2 Druge podlage

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:

 • okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020
 • Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8. 5. 2020)
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5. 5. 2020
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020
 • Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8. 5. 2020).
 • Smernice za začetek šolskega leta z upoštevanjem MODUL-a B
 • Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2021/ 24
 • Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2021/26

 

3.    DELEŽNIKI VIZ  (vzgojno  – izobraževalnega ) PROCESA

Organizacija dela v času izvajanja pouka  v šoli, z upoštevanjem vseh smernic, za preprečevanje  širjenja nalezljive bolezni, Covid 19, zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd).

 

4.    IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA

4.1   Izvajanje VIZ dela v prostorih  GŠ Ormož

Individualni pouk se od 22. 2.  2021 izvaja v prostorih šole z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ-ja in Vlade  RS za preprečevanje možnosti prenašanja nalezljivih bolezni (higiena rok, kašljanja, kihanja, varnostna razdalja).

Skupinski pouk se še naprej  izvaja na daljavo.

 4.2.  Izvajanje VIZ dela na daljavo

Šola bo od 22. 2. 2021 načrtovala vse potrebno, da bo kombinacija pouka v šoli in na daljavo potekala čim bolj nemoteno.

4.3.  Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za učence, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev, se nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo.

4.4. Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini, se organizira skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij oziroma lahko, ob dogovoru s starši, nadaljujejo s poukom na daljavo.

4.5.   Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela

Šola je  preko e-glasbene  obvestila starše oziroma skrbnike , da v šolo hodijo le zdravi učenci.

Šola bo redno vodila evidenco zunanjih obiskovalcev in tudi učencev.

Seznam zunanjih obiskovalcev bo šola hranila mesec dni po njihovem obisku potem ga bo uničila. Seznam bo vseboval: ime in priimek, kontakt obiskovalca, čas in datum obiska.

5.    OBSEG VIZ DELA

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih GŠ Ormož izvaja:

– individualni pouk.

Pouk PGV in GP

 • Pouk nauka o glasbi in solfeggia
 • Pouk komornih skupin, orkestrov (sekcijske vaje- pri večjih skupinah) in pevskega zbora
 • Pouk plesne pripravnice in baleta
 • Šolski nastopi, koncerti
 • Govorilne ure
 • Roditeljski sestanki
 • Seje organov šol in učiteljskega zbora
 • Sestanki aktivov
 • Drugi sestanki, zbori, seje, srečanja

Dejavnosti, zapisane v odebeljenem besedilu, se smiselno, v odvisnosti od narave posameznega primera in zmožnosti udeležencev ob vsakokratni presoji učinkovitosti in ekonomičnosti procesa,  izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije, ali v dopisni obliki (po elektronski pošti).

Starši lahko informacije od učiteljev pridobivajo preko telefonskega klica ali po elektronski pošti.

6.    OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostorih šole, tudi med poučevanjem. Izjemoma lahko učitelji trobil, pihal in petja med poukom ne uporabljajo mask, poskrbijo pa za varovanje z zadostno varnostno razdaljo in rednim razkuževanjem in zračenjem prostora (5 minutni odmori pri individualnem pouku in 10 minutni odmori pri skupinskem pouku, ko bo to spet prestavljeno v šolo).

V skupnih prostorih nosijo zaščitne maske vsi učenci.

Če je le mogoče tudi učenci med individualnim poukom nosijo maske.

Vsi zaposleni in učenci so bili že  maja 2020 seznanjeni z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno po šoli, v skupnih prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke.

S tem bomo v začetku spet seznanili vse učence naše šole in njihove starše oziroma skrbnike.

7.    UKREPI V ČASU TRAJANJA možnosti prenosa nalezljive bolezni

7.1. Vstop v šolo

V  šolo učenci in zaposleni vstopajo in izstopajo  skozi premična steklena vrata.

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.

Pri vstopu morajo vsi nositi zaščitne maske.

Ob vstopu v šolo si vstopajoči razkuži roke  z razkužilom, ki je na voljo v avli šole.

Po razkužitvi rok se učenci odpravijo do učilnice. Počakajo pred njo, učitelj odpre vrata učilnice in učenca  povabi k pouku.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same. Vsak prihod tretje osebe se beleži in hrani v šoli mesec dni po prihodu. Potem se to beleženje uniči.

7.2. Gibanje po šoli

Učenci se po šoli ne zadržujejo. V šolo pridejo najprej 5 minut pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka.  V tem času se ne preobuvajo. zato v učilnico hodijo obuti in s seboj nosijo vrhnje oblačilo. Starše počakajo pred šolo. Na pouk počakajo pred učilnico. Vrata odpira in zapira samo učitelj.

Druženje po šoli je prepovedano.

Če mora učenec na stranišče upošteva vsa higienska priporočila.

7.3. Zračenje učilnic

Učitelj 10 minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, če pa je vreme primerno, lahko okna ostanejo priprta. Pred začetkom pouka z drugim učencem, učitelj prezrači učilnico in razkuži površine.

7.4. Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:

 • Koši za smeti
 • Razkužilo za roke

Učilnico odpira in zapira samo učitelj. Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.

Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju oziroma razkuževanju rok.

Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

 • Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.

7.5. Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.

Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Pred začetkom pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi  z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni  dotikajo.

Čistilke praznijo koše za smeti 1x dnevno.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

7.6. Drugi ukrepi

Šola je v 2 (dva) dni pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da je povečala pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja tudi nadalje, vsak teden.

7.7. Zaposleni

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0m; v zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici je hkrati lahko le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo.

Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno distanco.

Konference se organizirajo tako, da se upoštevajo vse smernice za preprečevanje prenašanja nalezljivih bolezni, po potrebi preko video konference.

8.UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19

V kolikor zboli učenec, učitelj pokliče starša in ga skupaj z učencem počakata  pred šolo ali v prostoru za izolacijo (učilnica v pritličju šole, kjer poučuje ravnateljica). Med tem, ko čakata starše, oba nosita zaščitno masko in se držita vseh priporočil NIJZ-ja (varnostna razdalja, higiena kihanja, kašljanja).

Učenec ne sme domov z javnim prevozom. Ko učenca odpeljejo, se za njim vse razkuži in  prezrači.

Če se pozneje  izkaže, da je učenec pozitiven na Covid 19,  NIJZ o tem obvesti vodstvo šole, ki se potem ravna po njihovih navodilih. Sproži se epidemiološka raziskava , s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

Če območna enota NIJZ-ja predlaga, da se zapre oddelek v šoli, o tem odloča ravnatelj in to sporoči na MIZŠ na tel: 01 400 52 69 ali 030 483 010.

Če območna enota NIJZ-ja predlaga, da se zapre šola, o tem odloča MIZŠ.

V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid – 19, je postopek enak kot je opisan zgoraj.

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske stavbe.

Osnovne informacije o COVID-19 Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.  Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd.  Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Vir: NIJZ

9.SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

 • Ta pravila je sprejela ravnateljica GŠ Ormož. Pravila so prilagojena glede na okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2021/26, dne 18. 2. 2021 in začnejo veljati 22. 2. 2021. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnateljice šole.

 

Kraj in datum: Ormož, 18 . 2.  2021                                                          Tatjana Petek, ravnateljica

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. (Required)