I. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Glasbena šola Ormož
Grajski trg 1
2270 Ormož
telefon: 02 / 741 07 30
fax: 02 / 741 07 31

 

Odgovorna uradna oseba: Tatjana PETEK, ravnateljica
tel.: 02 / 741 07 30
tatjana.petek@gsormoz.si

 

Datum prve objave kataloga: September 2006
Datum zadnje spremembe: Maj 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gsormoz.si/glasbena-sola/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije: Tatjana PETEK, ravnateljica

II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Podatki o organizaciji zavoda

 

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje
Glasbena šola Ormož 
Grajski trg 1
2270 Ormož
Ravnateljica: Tatjana Petek
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Katja Tretjak,
Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d. o.o.
Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 08 2059604
Skupne službe: tajništvo
računovodstvo
tehnična služba
Podatki o zaposlenih – so dostopni na spletni strani http://www.gsormoz.si/zaposleni/ in v Letnem delovnem načrtu
Organigram zavoda 

ČLANI SVETA ZAVODA:
– Korpar Davorin – starš – predsednik
– Pečar Laznik Tina – zaposleni – podpredsednik
– Kolarič Janko – občina Središče ob Dravi
– Kosi Simona –  občina Ormož
– Erhatič Tina – občina Ormož
– Meško Breda – starš
– Žalar Bojan – starš
– Mesarič Tadeja – zaposleni
– Horvat Renata – zaposleni
– Krničar Vladimir – zaposleni
– Letonja Metka – zaposleni

RAVNATELJICA:
– Tatjana Petek

UČITELJSKI ZBOR

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE

ČLANI SVET STARŠEV:
– Korpar Davorin – klavir
– Luknjar Peter – godala
– Meško Breda – tolkala, pihala, trobila
– Šonaja Žličar Nataša – petje
– Stanič Nataša – harmonika
– Žalar Bojan – diatonična harmonika
– Simona Meško – kitara

 

Katalog javnih storitev
Zavod zagotavlja svojim uporabnikom: izobraževanje – osnovna stopnja glasbena šola
PROGRAMI PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
GLASBENA PRIPRAVNICA
GLASBA – instrument/petje
PLESNA PRIPRAVNICA
PLES – balet
IZDAJA JAVNIH LISTIN SPRIČEVALA, OBVESTILA, POHVALE…
IZPISI IZ EVIDENC
Pogoji za vpis v posamezne programe so navedeni na spletni strani zavoda http://www.gsormoz.si/ v skladu z zakonodajo in predpisi.

 

II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi: ·         Odlok o ustanovitvi
·         Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
·         Pravila Glasbene šole Ormož
·         Pravilnik delovnih mest Glasbene šole Ormož
·         Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
·         Poslovnik Sveta zavoda Glasbene šole Ormož
·         Pravilnik o uporabi službenega vozila
·         Šolski pravilnik o vpisu v Glasbeno šolo Ormož
·         Pravilnik o delovnem času
·         Izjava z oceno tveganja
·         Hišni red Glasbene šole Ormož
 

 

Državni predpisi: ·         Povezava na državni register predpisov
·         Povezava na MIZŠ
·         Povezava na Uradni list RS
·         Povezava na Državni zbor RS
Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače  ne jamčimo  za vsebino objavljenih besedil. ·         Zakon o zavodih /ZZ/
·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/
·         Zakon o šolski inšpekciji /ZSolI/
·         Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/
·         Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
·         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
·         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
·         Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
·         Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
·         Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
·         Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/
·         Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
·         Zakon o knjižničarstvu /ZKnj/
·         Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/
·         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
·         Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
·         Zakon o računovodstvu
·         Zakon o glasbenih šolah
·         Zakon o osnovni šoli /ZOsn/
·         Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
·         Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
·         Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
·         Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah
·         Odredba o izobraževalnem programu GLASBENA PRIPRAVNICA
·         Odredba o izobraževalnem programu PLESNA PRIPRAVNICA
·         Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
Predpisi EU: ·         MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI
·         MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI
·         ČLANSTVO V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
 

 

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlog predpisov /
 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov: ·         Letni delovni načrt (LDN) za posamezno šolsko leto
·         Letno poročilo za posamezno šolsko leto
·         Finančni načrt zavoda
·         Predmetniki za glasbene šole 
 

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc: /
 

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk: Notno gradivo
 

 

Pomembni vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

Podatki o pomembnejših dogodkih, novicah so objavljeni na spletni strani zavoda.

Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda so objavljeni v Letnem delovnem načrtu.

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta www.gsormoz.si ob vsakem času. 
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik

med 11. in 15. uro na sedežu šole.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  • pogoji za vpis v izobraževalne programe
  • trajanje izobraževalnih programov
  • pogoj izpisa, prepis na drugo šolo
  • opravljanje privatnih izpitov
  • višina prispevka staršev za izobraževanje otrok