1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Glasbena šola Ormož
Grajski trg 1
2270 Ormož
telefon: 02 / 741 07 30
fax: 02 / 741 07 31

 

Odgovorna uradna oseba: Tatjana PETEK, ravnateljica
tel.: 02 / 741 07 30
tatjana.petek@gsormoz.si

 

Datum prve objave kataloga: September 2006
Datum zadnje spremembe: April 2019

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

 

 

2.a) podatki o organizaciji zavoda

 

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovno glasbeno izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:  

Glasbena šola Ormož 

Grajski trg 1
2270 Ormož
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Katja Tretjak,
Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d. o.o.
Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 08 2059604
2.b) Organigram zavoda 

ČLANI SVETA ZAVODA:
– Korpar Davorin – starš – predsednik
– Pečar Laznik Tina – zaposleni – podpredsednik
– Kolarič Janko – občina Središče ob Dravi
– Kosi Simona –  občina Ormož
– Erhatič Tina – občina Ormož
– Meško Breda – starš
– Žalar Bojan – starš
– Mesarič Tadeja – zaposleni
– Horvat Renata – zaposleni
– Krničar Vladimir – zaposleni
– Letonja Metka – zaposleni

RAVNATELJICA:
– Tatjana Petek

UČITELJSKI ZBOR

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE

ČLANI SVET STARŠEV:
– Korpar Davorin – klavir
– Luknjar Peter – godala
– Meško Breda – tolkala, pihala, trobila
– Šonaja Žličar Nataša – petje
– Stanič Nataša – harmonika
– Žalar Bojan – diatonična harmonika
– Žnidarič Marta – kitara

 

2.c) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba: Tatjana PETEK, ravnateljica
Telefon: 02 / 741 07 30
Email: tatjana.petek@gsormoz.si
 

 

2.d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi: ·         Odlok o ustanovitvi
·         Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 

 

Državni predpisi: ·         Povezava na državni register predpisov
Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače  ne jamčimo  za vsebino objavljenih besedil. ·         Zakon o zavodih /ZZ/
·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/
·         Zakon o šolski inšpekciji /ZSolI/
·         Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/
·         Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
·         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
·         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
·         Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
·         Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
·         Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
·         Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/
·         Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
·         Zakon o knjižničarstvu /ZKnj/
·         Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/
·         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
·         Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
·         Zakon o računovodstvu
·         Zakon o glasbenih šolah
·         Zakon o osnovni šoli /ZOsn/
·         Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
·         Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
·         Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
·         Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah
·         Odredba o izobraževalnem programu GLASBENA PRIPRAVNICA
·         Odredba o izobraževalnem programu PLESNA PRIPRAVNICA
·         Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
Predpisi EU: ·         MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI
·         MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI
·         ČLANSTVO V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
 

 

2.e) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlog predpisov /
 

 

2.f) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov: ·         Letni delovni načrt (LDN) 2018/2019
·         Letno poročilo za leto 2018
·         Finančni načrt za leto 2019
·         Predmetniki za glasbene šole 
 

 

2.g) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: ·         Odločanje o pritožbah zoper odločbe javnega značaja
·         Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 

 

2.h) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc: jih ni
 

 

2.i) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk: Notno gradivo
 

 

2.j) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: ·         Urniki učencev za tekoče šolsko leto
·         Šolski koledar za tekoče šolsko leto
·         Cenik – prispevka staršev

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta www.gsormoz.si ob vsakem času. 
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik

med 11. in 15 uro na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
(v pripravi)